0
0

خانم دکتر جان بین مامان های انرژی مثبتتون کسی رو داشتین که با اندومتریوز و ذخیره زیر نیم تحت نظرتون به نتیجه برسه چه طبیعی چه با انتقال؟
من سابقه ی سقط که با بارداری طبیعی بود و یک انتقال ناموفق دارم.میخوام تحت نظر شما و متخصص ایمونولوژی پیش بیام به نظرتون امیدی هست؟

0
0

بله عزیزم داشتیم ، با توکل به خدا وانرژی مثبت شروع می کنیم

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .