0
0

خانم مطیعی جان هفته پنجم بارداری ام.اسید فولیک ۵ بخورم؟فراموش کردم ازتون بپرسم.
و اینکه هفته چند بارداری برم سونو قلب

0
0

عزیزم اسیدفولیک یک بخورین و برای سونوی قلب هفته هفتم برین

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .