0
0

من بااریکوتراپی پریومنظم شده بودو۳ماه ک ۴روزجلومیندزم اینماه از۴روزی ک بایدجلومینداختم گذشته نیازی ب بی بی چک یاآزمایش خون هست؟

0
0

عزیزم حتما ازمایش خون بدین ، الهی مامان انرژی مثبت من باشی

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .